د ر ة

ىر ﺧ أ ة ر ﻣ ة د ﻋ ﺎ ﻘ ﻟا ن د ﯾﺎ ﺑ وﺟ سﯾﺋر ﻟا ﻰﻐﻟأ ، ر ﯾﺎ ﻧﯾ 28 ﻲﻓ . ا ˝ ت ˜ ˆ ثjn ‘$ JوKا ة ˝ ا ر Oا داHh وHا ˘ا @ داHh وHا ˘ا Jإ I ˜ ˜ Oا I :˝ د ˘ˇا LUا م ˜ I$ د ˘ˇا ˝˜ ن ر $ ] [˝O˜ا ، ٢٠١٨ ١ I$ ار h اوً ل O˜1ا اXھ D˙˘ ٢٠١٧ ˇ د ٣١ ت ˜ر Oا [nH w pXو

2022-11-27
    تشغيل نوت 8 ببجي الترا اتش د
  1. ي ه ژ و د ی د ا د ت ز د
  2. From Wikipedia, the free encyclopedia
  3. ى
  4. ﺔ ﺜ ﻟ ﺎ ﺛ ة د ﻣﺎ •
  5. قَب لَ الْح ر بِ
  6. 3
  7. ‎وَ ر د ه‎