ور د png

png تهران کې له کورونا سره د مقابلې مرکز مشر علیرضا زالي د کورونا کړکېچ اوسنی حالت د چارواکو او لوی سیاست له امله بولي او خبرداری ورکوي چې دغه هېواد کې د پنځو ورځو. المستند

2022-11-28
    تاريخ الفلاني ي إفريقا
  1. اختر الملفات
  2. د ˘C1ا the Federative Republic of
  3. png 756 × 582; 854 KB Avalanche on Everest
  4. العنف الأسري العنف لغة
  5. اختر الملفات
  6. 21