ى ر ر

Symbol . Schwetschke, page 116 ى ُ دّد َ ر ُ ّي َ ر َ ك َ ذ َ ف َ م ّ ل َ س َ و ِ و ْ ْي َ ل َ ع ُ و ّ للا َى ّ ل َ ص ِ و ّ للا ِ لٌو ُ س َ ر َ م ّ ل َ س َ و ِ و ْ ْي َ ل َ ع ُ و ّ للا َى ّ ل َ ص ِ و ّ للا ُ لٌو ُ س َ ر َ لا َ ق َ ف ا َ ّ لا َ ق َ ت َ ّي

2022-12-03
    هتافات الارمي ل bts
  1. Like Comment Share
  2. فهرس المؤلفين
  3. An Arabic word may have a range of meanings depending on context